Collection: Rabbi Menachem Mendel of Rymanov (1755-1815)